Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); adresi işbu Sözleşme’nin 7. maddesinde belirtilen (“Alıcı”) ile adresi işbu Sözleşme’nin 6. maddesinde belirtilen (“Satıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar dahilinde Tarafların serbest iradeleri ile elektronik ortamda kurulmuştur.

1.2. Alıcı ve Satıcı işbu Sözleşme kapsamında ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

Alıcı

:

Bir mal veya hizmeti İnternet Sitesi üzerinden satın alan gerçek veya tüzel kişi

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işlemi

Kanun

:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Ön Bilgilendirme Formu

:

Yönetmelik’in 5 ve devamı maddeleri uyarınca Satıcı tarafından hazırlanan form

İnternet Sitesi 

:

Satıcının e-ticaret ve benzeri faaliyetlerini yürüttüğü “https://gunaybridal.com/” alan adını,

Satıcı

:

Ticari amaçla tüketiciye hizmet sunacak kişiyi,

Sözleşme

:

Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ürün veya Ürünler

:

İnternet Sitesi üzerinden satın alınan ve alışverişe konu olan her türlü mal 

Yönetmelik

:

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Mesafeli Satışlar Yönetmeliği

3. KONU

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait İnternet Sitesinde Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak oluşturduğu üyelik ile Ürün satışa sunan Satıcı’ya ait elektronik ortamda siparişini verdiği Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz Ürün’ün satın alınmasına yönelik ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

4. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesinden kabulü ile kurulmasından ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesinde yer alan açıklamalar ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’nun ilgili kısımlarındaki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan eder:

 1. Sözleşme konusu Ürün/ Ürünler’in temel nitelikleri;
 2. Satıcı’nın unvanı, iletişim bilgileri, güncel tanıtıcı bilgileri, MERSİS numarası;
 3. Ürün/Ürünler’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi;
 4. Ödeme, teslimat, gönderim kısıtlamaları, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri;
 5. Alıcı’nın İnternet Sitesinde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları;
 6. Alıcı’nın İnternet Sitesinde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları;
 7. Mahiyetine göre Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesinde onaylanarak kurulmasından sonra Alıcı'ya elektronik posta ile gönderilecek olması sebebiyle Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcı’nın Sözleşme’yi 3 yıl ile nezdinde saklayabileceği;
 8. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve Satıcı’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler;
 9. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri;
 10. Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Alıcı’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi;
 11. Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı'ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya verdiği izinler, Alıcı'nın kanuni hakları, Satıcı'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri; ve
 12. Uyuşmazlık hallerinde Alıcı'nın Satıcı'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

Alıcı kendisi tarafından iletilen bilgilerin doğru olmaması veya eksik olması ya da zamanında iletilmemesi nedeniyle Satıcı ya da üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarar ve ziyandan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.  SATICI BİLGİLERİ

Unvanı : NAZAN KOCAOĞLU

Adresi : Bağdat Cad. Öncü Çelem Loft No:1 K:2 D:3 İstanbul

Vergi No : 48118930666

Telefon : +90 216 467 52 20

Fax

E-posta adresi : info@gunaybridal.com

7. ALICI VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Alıcı Adı/ Soyadı :

Alıcı Telefonu :

Alıcı E-posta :

Teslimat Adresi :

8. FATURA BİLGİLERİ

Adı/ Soyadı/Ticari Unvanı:

Vergi Dairesi :

Vergi Kimlik No :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

Fatura, işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve söz konusu onayın Satıcı tarafından işleme alınmasını takiben Alıcı adına düzenlenecek ve fatura bilgilerindeki e-posta adresine mail olarak gönderilecektir.

9. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE BİLGİLERİ

9.1. Ürün veya Ürünler’in temel özellikleri (fiyatı, türü, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait İnternet Sitesinde yer almaktadır.

9.2. Listelenen ve İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

9.3. Sözleşme konusu Ürün’ün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki şekildedir:

Ürün Açıklaması

:


Ürün Fiyatı

:


Adet

:


KDV

:


Kargo Tutarı

:


Ek MasraflarTüm Vergiler Dahil Toplam Fiyat

:10. GENEL HÜKÜMLER

10.1. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin İnternet Sitesinde yer alan tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nun Sözleşme’nin kurulmasından evvel, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikleri, Ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesindeki Ürün sayfasında yer alan süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı’nın edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler Yönetmelik’in 16. maddesinde belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir. 

10.3. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, Sözleşme’ye konu siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak ilgili yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi, Ürün’ün teslimi sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Ürün, Alıcı’nın Sözleşme’de belirtilen adresine teslim edilecektir. İşbu Sözleşme’ye konu siparişin Satıcı’ya iletilmesi sonrasında adres değişimi gerçekleştirilemez. Sipariş teslim edilirken Alıcı teslimat adresinde bulunmasa dahi sipariş Alıcı’nın Sözleşme’de belirtilen adresine teslim edilebilir. Bu adreste teslimatın gerçekleştirilebileceği bir kişi bulunmaz ise, Ürün’ün geç teslim alınmasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan her türlü zarar Alıcı’ya aittir.  

10.4. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.5. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı, Sözleşme konusu Ürün bedelini 3 gün içerisinde Satıcı’ya tekrar ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Satıcı, işbu Sözleşme’nin 16. Maddesinde belirtilen Mücbir Sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. 

10.8. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı’nın, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

10.9. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nde ilan edeceği zamanlarda sipariş edilebilecek ürün adetlerine kısıtlama getirilebilir. Alıcı’nın İnternet Sitesinde yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde Satıcı’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.10. Ürünler’in https://gunaybridal.com/’da yer alan içerik ve görsel ögelerin tüm telif hakları Satıcı’ya ait olup, kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır. 

11. ÖZEL ŞARTLAR

11.1 Satıcı, kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesinde Alıcı’lar için çeşitli zamanlarda koşulları münhasıran İnternet Sitesinde tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar oluşturabilir ve oluşturduğu kampanya koşullarını değiştirebilir. Şu kadar ki, Alıcı’nın satın aldığı Ürünleri kanuni yahut sözleşmesel (cayma hakkı vb.) sebeplerle iade etmesi halinde, Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşulları iade tarihi itibariyle geçerli olmayabilecektir. Bu halde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve anılan miktar Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

11.2. Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda Satıcı tarafından kurumsal fatura kesilebilecektir. Alıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden bildireceği vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri uyarınca Satıcı kurumsal faturayı düzenleyecektir. Belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen Alıcı’nın sorumluluğundadır.

12. CAYMA HAKKI

12.1. Alıcının ihtiyaçları ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler hariç olmak üzere Alıcı, Ürün satışına ilişkin mesafeli satış sözleşmelerinde, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

 1. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, kullanılmamış ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün’ü Satıcı’ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan iadeye ilişkin kargo masrafı Alıcı’ya aittir. Ayıplı Ürün söz konusu olması halinde de iadeye ilişkin kargo masrafı Satıcı’ya aittir. 
 4. Satıcı, Alıcı’nın iade için Satıcı tarafından öngörülen taşıyıcıya Ürün’ü teslim ettiği tarihten veya Satıcı tarafından öngörülen taşıyıcının Alıcı’nın bulunduğu konumda şubesi olmaması halinde Satıcı’nın onayı dahilinde başka bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

12.3. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda iade prosedürü şu şekildedir: 

 1. Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, kullanılmamış ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

13. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

13.1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler, cayma hakkının istisnasıdır. Yönetmelikte yer alan cayma hakkının diğer istisnaları da uygulanacaktır.

13.2. Yönetmelik’in "cayma hakkının istisnaları" başlıklı 15. Madde hükümleri ve işbu Form’un 6.madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanılmak istenen Ürün kullanılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibisüreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 
 11. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
 12. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

12.3. Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

14.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. Kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, sipariş bilgileri; sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifasını gerçekleştirmek ve önceden onay verilmesi şartına bağlı olacak şekilde Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılması için Satıcı iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir, muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Alıcı, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceği konusunda işbu Sözleşme ve İnternet Sitesinde yer alan kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması politikası, kullanıcı aydınlatma metni ile bilgilendirilmiştir.

14.2. Alıcı tarafından İnternet Sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre güncel teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

14.3. Alıcı, Satıcı’da belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri işlenmesinin her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Alıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

15. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı veya kendi kusur ya da ihmalinden dolayı temerrüde düşmesi halinde, Satıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. MÜCBİR SEBEP

Sözleşme’nin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb. işbu Sözleşme kapsamında Mücbir Sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir Sebep uhdesinde gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir Sebep’in devamı esnasında Taraflar’ın edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

Mücbir Sebep’in 15 (onbeş) gün süreyle devam etmesi halinde, Taraflar’dan her biri, Sözleşme’yi dedğtaraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu noktada Satıcı ve Alıcı birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.

17. GİZLİLİK

Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerin ifası yahut bu hizmetlerden yararlanabilmek için öğrendiği birbirlerine ait gizli bilgileri gerek Sözleşme süresince gerek Sözleşme bittikten sonra ilgili mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamak, yasal zorunluluklar haricinde üçüncü kişilere açıklamamak, buna ilişkin gerekli tedbirleri almak ve işbu Sözleşme amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

18. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Alıcı, bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtlarının (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

19. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda Kanun’un 68. maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen belirtilen parasal sınırlar dahilinde Alıcı ve Satıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerinin, bu sınırları aşan miktarda bir uyuşmazlık konusu olduğu durumlarda Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

20. YÜRÜRLÜK

20 (yirmi) maddeden oluşan işbu Sözleşme İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişe ait Alıcı tarafından yapılan ödemenin onay aldığı tarihte, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanarak akdedilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep üzerine ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.