Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıda detayları belirtilen taraflar arasında akdedilmiştir;

 1. Bağdat Cad. Öncü Çelem Loft No:1 K:2 D:3 İstanbul adresinde faaliyet gösteren “Nazan Kocaoğlu Şahıs Şirketi” (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.), ve 
 2. İnternet Sitesi üzerinden siteye üye olmak suretiyle erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.) 

Taraflardan biri tek başına “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. Sözleşme Amaç ve Kapsamı

2.1. Şirket, https://gunaybridal.com/ alan adlı, mülkiyeti ve her türlü kullanım hakkı kendisine ait çevrimiçi elektronik platformunu işletmekte olup üyelere tüketiciler için iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan, farklı satıcılardan ürün satın alınabilen dijital ortamda alışveriş hizmeti (“Hizmet”) sağlamaktadır.

2.2. Üye, Şirket’e ait İnternet Sitesini kullanarak alışveriş yapmayı amaçlamaktadır. 

2.3. İşbu Sözleşme, Şirket ile Üye arasında İnternet Sitesi aracılığıyla kurulacak olan ilişkinin hüküm ve koşullarını düzenlemektedir. Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Şirket tarafından sunulan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Sözleşmenin Kurulma Anı 

3.1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından üyelik formu doldurulduktan sonra “Üyelik Sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum” seçeneğinin İnternet Sitesi üzerinden onaylaması ve Şirket tarafından da bu onayın kabul edilmesi üzerine kurulmuş sayılacaktır. 

3.2. Şirket tarafından Üyeye gönderilen “üyelik onay maili” Taraflar arasında Sözleşmenin kurulduğuna dair bir delil teşkil etmektedir.

3.3. Üyenin, işbu Sözleşmeyi İnternet Sitesi üzerinden onaylamaksızın İnternet Sitesine Üye sıfatını kazabilmesi mümkün değildir.

 1. İnternet Sitesine Üyelik Şartları ve Üyenin Yükümlülükleri

4.1. İnternet Sitesinden Hizmet almak isteyenler, öncelikle İnternet Sitesinde yer alan üyelik formunu doldurmakla yükümlüdürler. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması şarttır.

4.2. Üye, üyelik formunda yer alan doldurulması zorunlu olan alanlar ile diğer ihtiyari alanları tamamlamakla yükümlüdür. Şirket, Üye’den üyelik formunda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak tamamlamasını beklemektedir. Eksik ve hatalı bilgi sebebiyle doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zarar meydana gelir ise Üye, bundan münferiden sorumluğu olacağını işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

4.3. Şirket, Üye tarafından kendisine sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü altında değildir. Üye, üyelik formunu doldurmak ve işbu Sözleşme’yi imzalamakla Şirket’e sağlamış olduğu bilgilerin doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.4. Üye, üyelik formunu doldurup işbu Sözleşme’yi onayladıktan sonra ancak Şirket’in onayı üzerine İnternet Sitesi’ne Üye olacaktır. Dolayısıyla İnternet Sitesi’ne üyelik sıfatı ancak Şirket’in onayı üzerine kazanılabilecektir.

4.5. Üyelik işleminin tamamlanmasının ardından Üye, kendisinin belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile İnternet Sitesi’ne giriş yaparak İnternet Sitesi’nde kendisine sunulan tüm Hizmetler’den yararlanabilecektir. 

4.7. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca ve zorunlu hallerde yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.8. Üye, İnternet Sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, İnternet Sitesi’nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, İnternet Sitesi’nde yer alan tüm metinlerde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye'nin İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.10. Üye, İnternet Sitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder:

 • İnternet Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • İnternet Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme'ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • Virüs veya İnternet Sitesi’ne, İnternet Sitesi’nin veri tabanına, İnternet Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;
 • İnternet Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, 
 • Satıcı’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın İnternet Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.11. Üye, İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemleri Satıcı’nın maddi ve İnternet Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, İnternet Sitesi’ne zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca hesabım sayfası'na Trobot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.12. Üye'nin hesabım sayfası'na erişmek ve İnternet Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. İnternet Sitesi’nde bulunan her türlü bilgi, yazı, resim, müzik, video, grafik, logo, desen, tasarım, marka, doküman, slogan, sayfa düzeni, görsel ve işitsel imgeler ile diğer işaretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içerik ve içeriğe ilişkin tüm hususlar (ifadeler, yapılar, tasarılar, fikirler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) münhasıran Şirket’in mülkiyetinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, tüzük, yönetmelikleri başta olmak üzere resmi mevzuat hükümleri ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı uyarınca korunmakta olup Üye İnternet Sitesi’ni kullanırken yukarıda belirtilen tüm mevzuat hükümlerine uygun davranmayı ve bunun yanı sıra adaba, genel ahlaka, kamu düzenine ve Şirket tarafından yapılmış ve yapılacak olan İnternet Sitesinin kullanımına ilişkin tüm düzenlemelere uyacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmektedirler.

4.14. Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin ihlali halinde, takdir yetkisi tamamen Şirket’e ait olmak kaydıyla, Şirket tek taraflı olarak Üye’nin hesabını ve üyeliğini askıya alma yahut silme hakkını haizdir. Üye, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Şirket’in işbu yetkisini önceden yazılı olarak bildirmeksizin kullanabileceğini ve böylesi bir durumda Şirket’e karşı hiçbir tazminat ve/veya benzeri talep ileri süremeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 1. Üyeliğin Sona Ermesi

5.1. Şirket, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve yazılı ya da sözlü bir bildirimde bulunmaksızın üyelikleri tek taraflı olarak sonlandırabilir ve bu sebeple Üye’nin İnternet Sitesi’ne erişimini kısıtlayabilir ve/veya engelleyebilir.

5.2. Üye, Üyelik statüsünü hesabım sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırma talebinde bulunabilir. Talebin Şirket’e ulaşmasının akabinde öncelikle Üye’ye doğrulama kodu gönderilecek ve talebin Üye’den gelip gelmediği tespit edilecektir. Talebin Üye’den geldiği tespit edilirse Şirket, gerekçesini Üye’ye bildirmek koşulu ile talebi kabul veya reddedebilir. Üye işbu sözleşmeyi feshetmesi halinde İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmetler’den faydalanamayacağının bilincindedir.

 1. Şirket’in Yükümlülükleri

6.1. Şirket, işbu Sözleşme ile İnternet Sitesi’ni elinde olmayan sebepler haricinde Üye’nin kullanımına sunacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki, Şirket Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği Hizmet’i sürekli veya geçici olarak durdurma, Hizmet’in içeriğini değiştirme hakkına sahiptir. 

6.2. Şirket tarafından Sözleşme, kullanım koşulları ve benzeri hususlara dair bir değişiklik yapıldığı takdirde yapılan bu değişiklik İnternet Sitesinde yayınlanacaktır. Yapılan değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihten itibaren tüm Üyeler için geçerli olacaktır. Üye, yayım tarihinden itibaren bu kurallara uygun bir biçimde siteyi kullanmak ve yükümlülüklerini ifa etmekle sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. İnternet Sitesi Kullanım Kuralları

Madde 5.1 hükmü saklı kalmak üzere, Şirket aşağıda belirtilen durumlarda Üye’nin İnternet Sitesi kullanımını Üye’ye bildirimde bulunmaksızın engelleyebilecektir;

 1. Eksik ve yanıltıcı bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti hukuk mevzuatı ile bağdaşmayacak içeriklerin Üye tarafından siteye kaydedilmesi,
 2. İnternet Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 3. Üye tarafından Şirket’in izni alınmaksızın İnternet Sitesi içeriğinin kısmen veya tamamen kopyalanması,
 4. Üye tarafından İnternet Sitesinin güvenliğini tehdit edecek, İnternet Sitesini ve kullanılan yazılımları kullanılamaz hale getirecek herhangi bir eylemde bulunulması, veya
 5. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi.
 1. Genel Düzenlemeler

8.1. Şirket, İnternet Sitesi’nde mevcut olan tüm içeriğin doğruluğu, şartları, durumu, amacı, kalitesi, güncelliği ve pazarlama koşulları gibi hususları düzenli olarak kontrol etmektedir. Ancak Şirket tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmesine rağmen Şirket’in elinde olmayan sebeplerden dolayı İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler ile ilgili Hizmet veya ürünün mevcut durumu arasında farklılık söz konusu olduğu durumlara ilişkin olarak Şirket’in İnternet Sitesi üyelerine karşı herhangi bir hukuki, cezai ve idari sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan Üye, bu hususu erişim sağladıkları andan itibaren kabul eder. İlaveten, Üye tarafından İnternet Sitesi’ne erişim sağlandığı anda Şirket tarafından sunulan Hizmetler’de bir kesinti ve/veya sekte meydana gelmesi halinde Şirket bu durum sebebiyle de Üye’ye karşı sorumlu olmayacaktır.

8.3. Şirket, İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılım, program, uygulama, kod gibi tehditlerden uzak tutulması için özen göstermekte ve gerekli tedbirleri almak için gerekli olan en üstün çabayı sergilemektedir. Ancak bu konuda gösterilen çabaya rağmen İnternet Sitesi’ndeki, yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, her türlü virüsten ve benzeri her türlü zararlı içeriklerden ve/veya kodlardan arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Şirket’in garanti veremediğini İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan Üye erişim sağladığı andan itibaren kabul etmektedir. Dolayısıyla Üye, İnternet Sitesi’ne erişim sağlarken kendi yazılım ve işletim sisteminin güvenliğini sağlamak ve kendi virüs koruma programını temin etmekle yükümlü olduğunu kabul etmektedir. Üye, işbu paragraf altında izah edilen hususlar sebebiyle herhangi bir zarara uğrar ise Şirket Üye’ye ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.

8.4. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Şirket’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8.5. Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması

9.1. İşbu Sözleşmede yer alan üyelik koşullarını kabul eden Üye aynı zamanda İnternet Sitesi’nde yayınlanan “aydınlatma metnini” de okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. 

9.2. Aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda hazırlanan bilgilendirme niteliğine haiz olduğu için Üye, İnternet Sitesi üzerinden üyelik işlemlerini tamamlarken işbu Sözleşme ile birlikte aydınlatma metnini de okuyup, kabul etmekle yükümlüdür. Sözleşme ile birlikte aydınlatma metninin kabul edilmemesi halinde Şirket bu kişilerin üyeliklerini onaylamayacaktır. 

9.3. Üye olarak açık rızanız alınması gereken durumlarda Şirket tarafından talep olunan onayları vermekle söz konusu işlemlere izin vermiş olacağınızı belirtmek isteriz.

 1. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Bildirimler

10.1. Şirket, İnternet Sitesinin tek yasal sahibi olup, İnternet Sitesi üzerinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, yazılım, program, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz telif hakkına konu edilebilir tüm fikri mülkiyet hakları Şirket’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya bu İnternet Sitesi’ndeki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

10.2. Şirket bu kapsamda her türlü kullanım hakkına, tasarruf yetkisine sahiptir. İlaveten, Şirket İnternet Sitesi’nde Üyenin kullanımına ve/veya görüntülemesine sunulan her türlü dokümantasyonun da tek sahibidir.

10.3. İnternet Sitesi üzerinden erişim sağlayan tüm üyeler İnternet Sitesi’nde bulunan tüm kodları, yazılımları, veri tabanını, donanımlar ve programlar dahil olmak üzere hiçbir içeriği kısmen veya tamamen değiştiremeyeceğini, kopyalayamayacağını ve bunun yanı sıra tüm bunların Üye tarafından yayınlanmasının, çoğaltılmasının, kiralanmasının, başka bir platforma yüklenmesinin, iletilmesinin ya da dağıtılmasının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

10.4. Bunlara ilaveten Üye herhangi bir eylemi ile Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 1. Sorumluluk ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

11.1. Üye, İnternet Sitesi kullanımı esnasında işbu Sözleşmeyi ihlal eder, bir haksız fiile ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı bir zarara sebebiyet verir ise tüm bunlara ilişkin sorumluluk bizzat İnternet Sitesi’ni kullanan Üye’ye ait olup, Şirket’in bahsi geçen sebeplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. 

11.2. Şirket, işbu maddenin ilk paragrafında izah edilen hususlar sebebiyle İnternet Sitesi’nde erişimin kesilmesi, sekteye uğraması veyahut engellenmesi durumunda Üyeye karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Üye, işbu Sözleşmeyi İnternet Sitesi üzerinden onay ve kabul etmekle bu şartı da kabul etmiş sayılacaktır.

 1. Sözleşmenin Devri

Üye, Şirket’in yazılı iznini almaksızın işbu Sözleşmenin herhangi bir kısmını veya tamamını üçüncü bir kişiye devretme hakkına sahip değildir. Üye, bu hükme aykırı davranışların kendilerinin sorumluluklarını doğuracağını işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. Mücbir Sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya Şirket’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Şirket’in işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Tezmaksan ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Şirket, geçersiz kalan kısmın yerine iradesini yansıtacak şekilde yeni bir hüküm ekleme hakkına sahiptir.

 1. Bildirimler

İşbu Sözleşme ile Üye’ye gönderilecek olan tüm bildirimler, Üye’nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak Şirket’e bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 1. Değişiklikler

Şirket, dilediği zaman İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmetler’i ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan Hizmetler’den yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

İşbu Sözleşme 17 (on yedi) madde olarak hazırlanmış olup, Üyenin onayına İnternet Sitesi üzerinden sunulmuştur.