K.V.K.K.

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

a. Veri Sorumlusu 

Nazan Kocaoğlu Şahıs Şirketi olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) gerçek kişi müşteri/potansiyel müşterilerimiz ile tüzel kişi müşteri/potansiyel müşterilerimizin temsilcilerine ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.    

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği  

Kişisel verileriniz,

(i) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
(ii) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
(iii) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
(iv) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
(v) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 
(vi) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5(2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.   

Bu kapsamda c. Veri Kategorizasyonu başlığı altında belirtilen kişisel verilerinizmüşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir;

Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,
Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi,
Yurtiçi ve yurtdışı satış hizmetleri ve müşteri desteği operasyonlarının etkili bir şekilde yürütülebilmesi,
İşletme konusu çerçevesinde iş ilişkilerinin kurulması, hizmet sürecinin yürütülmesi, 
Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
Sözleşmelerde gerçekleşen değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
Satışa bağlı faturalandırma dâhil her türlü finans ve muhasebe işlerinin gerçekleştirilmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetimi ve icrası,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Mal / Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
Ürün/ Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 

c. Veri Kategorizasyonu 

 

VERİ KATEGORİSİ

 

 

AÇIKLAMA

Kimlik Verileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası verileridir.

İletişim Verileri

Adres, telefon numarası, e-posta adresi, faxnumarası verileridir.

Finans Verisi

Vergi numarası, vergi dairesi, irsaliye, borç miktarı, mutabakat bilgileri, Banka hesap bilgileri, kıymetli eşya verileridir.

Müşteri İşlem Verisi

Sipariş formu, sipariş tarihi, sözleşme, ödeme vadesi, ürün talep evrakı, görüşme notları, teklifler, ürün geçmişi bilgisi verileridir.

 

d. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8(2)(a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır: 

• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 
• Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir. 
• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.  
e. Yurtdışına Aktarım

Kurumumuz tarafından iş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Microsoft Office365, Outlook, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Wetransfer vb. çevrimiçi (online) toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır. 

Kurumumuz tarafından yurtiçi satış hizmetleri operasyonlarının yürütülebilmesi için Gmail, Outlook vb. e-posta yazılımları kullanılacaktır. Bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır. 

f.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, bu metnin (c(Veri Kategorizasyonu) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5(2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir: 

g. Kişisel Verilerin Korunma Yöntemi

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Şirketimizin sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

İşleme amaçlarımız kapsamında elde edilen kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz; (i) İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi durumunda, (ii) Kanunda öngörülen süre sonunda veya sizin talebiniz halinde KVKK’ya uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

h. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız  

KVKK kapsamında; (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (iv) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, (vii) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,  

• Bağdat Cad. Öncü Çelem Loft No:1 K:2 D:3 İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 
• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 
• (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@gunaybridal.com adresine elektronik posta göndererek  

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak cevap verilecek olup; talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben 30 (otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz

 

Ad – Soyad:________

Tarih:________

İmza : ________